کیلب درسل/ شناگر

کیلب درسل شناگر آمریکایی جوان ازجمله نتایج استعدادیابى به هنگام و تخصصى شناى آمریکاست. امروزه اگر صحبت از بهترین شناگر جهان باشد به احتمال زیاد نام درسل در صدر فهرست تمامی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب