نگران نباشید؛ تمرین با وزنه برای کودکان خطرناک نیست...

نگران نباشید؛ تمرین با وزنه برای کودکان خطرناک نیست…

تمرینات قدرتی نه تنها برای کودکان مضر نیستند بلکه، به شرط اینکه مربیان دستور العمل ها و برنامه های تمرینی مناسب را به خوبی رعایت کنند هم لازم هستند و هم ایمن.

ادامه مطلب